Bild på bokstäver och pennor

Om elev- och studerandevården

02.01.2023 kl. 11:46
Läs vår insändare om vikten av en fungerande kommunikation gällande elev- och studerandevården.

Vi på Sydkustens landskapsförbund rf lyfter fram vikten av raska åtgärder från staten, välfärdsområdena och kommunerna för att minimera riskerna för skolornas verksamhet och elevernas välmående då elevvården flyttar över till välfärdsområdena.

Elev- och studerandevårdstjänsterna har en mycket viktig funktion i den förebyggande vården och primärvården av barn och unga. I synnerhet i en tid då barn och ungas ökande illamående påtalas är det av största vikt att dessa tjänster inte blir lidande på grund av brister i kommunikationen och nya rutiner mellan välfärdsområdena och utbildningsanordnarna.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet den 1 januari. I samband med reformen kommer elevvårdspersonalen, det vill säga hälsovårdare, skolpsykologer och skolkuratorer, att arbeta för välfärdsområdena. Hittills har dessa personer administrativt sett hört under kommunernas ansvarsområden (bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn).

Från skolorna och flera kommuners bildningssektorer kommer signaler om att planeringsarbetet och överflytten har luckor, bara någon dag innan välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Det gäller framför allt hur kommunikationen ska ske på ett smidigt och lagenligt sätt mellan personalen i elev- och studerandevården och skolans personal samt mellan vårdnadshavare, elever, studerande och elev- och studerandevårdspersonalen. Det saknas ännu system och rutiner. Elever och studerande riskerar hamna i kläm samtidigt som det kan öka på arbetsbördan för lärare.

Att främja elevernas hälsa ingår fortsättningsvis i kommunernas ansvar och i gränssnittet mellan främjandet och själva vården behöver det finnas tydliga rutiner. För att trygga barns och ungas behov, vård och främjande av hälsa är det viktigt att det finns välfungerande samarbetsstrukturer mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Från Sydkustens landskapsförbund vill vi lyfta upp vikten av en fungerande kommunikation gällande elev- och studerandevården. Det behövs tydliga rutiner och samarbetsstrukturer för att främja det gemensamma arbetet för barns och ungas välmående och hälsa.

Silja Borgarsdóttir Sandelin, ordförande

Christel Björkstrand, direktör

Anna-Karin Tötterman, utbildningsplanerare

--------------------------------------------
Insändare i Hufvudstadsbladet 30.12.2022 och Åbo underrättelser 30.12.2022

Foto: Karin Lindroos